Sabancı Üniversitesi

Öğrenim Çıktıları

 

Tarih Yüksek Lisans Programının Amacı

 

Tarih yüksek lisans programı değişik disiplinlerden gelen tüm lisans öğrencilerine Osmanlı ve modern Türkiye tarihi alanında güçlü bir akademik altyapı edinme olanağı sunar. Akademik çalışmalarını doktora derecesi almak üzere devam edecek olan öğrencilerin tezli yüksek lisans programını seçmeleri gerekir.

 

Tarih Yüksek Lisans Programının Çıktıları

 

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Tarih Yüksek Lisans Programına Özel Çıktılar:

10. Farklı toplum ve kültürlerin tarihlerini karşılaştırma becerisi göstermeyi ve zaman içerisinde gelişen değişim ve süreklilik olgularına duyarlılık geliştirmeyi içeren karşılaştırmalı bakış açılarına hakimiyet göstermek
11. Sosyal ve beşeri bilimlerden faydalanarak teori ve kavramlar inşa edebilmek
12. Bir araştırma sorusuna yapılan araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz ederek desteklenmiş tarihsel argümanlarla cevap verebilmek
13. Kaynakların güvenilirliliği, bu kaynakları kullanan tarihçinin yorumunun geçerliliği, argümanda kullanılan kanıtların sağlamlığı gibi açılardan tarihsel argümanlara eleştirel bir bakışla yaklaşabilmek
14. Çeşitli yazılı üretim biçimlerini kullanarak tarihsel argümanlar geliştirir ve ileri sürerken doğru soruları sormak ve kanıt kullanmak

* Tarih yüksek lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.


Tarih Doktora Programının Amacı

Öğrenciler (a)gerek araştırma dillerini ve gerekse uzmanlaşma alanlarını kapsayan Doktora Yeterlik sınavlarını geçmek; (b) yukarıda sözü edilen Doktora Tezi dersi çerçevesinde, bir doktora tez konusunu önermek, araştırmak ve özgün bilimsel çalışmanın evrensel ölçütlerine uygun şekilde yazıp tamamlamakla yükümlüdürler. Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

 

Tarih Doktora Programının Çıktıları

  1.    Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
  2.     Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
  3.    Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
  4.    Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
  5.    Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
  6.    Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
  7.    Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme
  8.    Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
  9.    Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10.    Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11.    Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12.    Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13.     Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14.    Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
15.    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16.    Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Tarih doktora programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.