Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 503 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri Select Term:
"Oluşum"veya "formasyon" nesnel bir kategori, "inşa" (her ne kadar karmaşık ve dolayımlı bir biçimde objektif süreçlerle ilişkilendirilebilse de) daha çok bir öznel algılama sorunudur. Bu ders çerçevesinde, Avrupa'nın her iki boyutunu -- hem gerçek bir tarih olarak Avrupa'yı, hem de bir öz-bilinç, bir dizi ötekileştirme operasyonunun diyalektik ürünü olan bir kimlik niteliğiyle Avrupa'yı irdelemek üzere yola çıkıyor. Bu realite ve idealite'nin nasıl yekdiğerini etkileyip şekillendiregeldiği, dersin önemli sorunsalları arasında. İlk dört veya beş haftada, bir dizi nüfus, dil ve din hareketinin, kıtanın insanî topoğrafyasına nasıl yansıdığı üzerinde durulacak. Dersin ana gövdesi ise Avrupa ile Avrupalılığın birbirine dolanmış biçimde ortaya çıkışı ve derinleşmesi sürecine eğilecek. Bu açıdan işin başlangıcı, Erken Modernitenin (veya Yeniçağın) şafağında Avrupa'nın yeryüzünün diğer bölgeleri üzerinde yükselmeye başlarken aynı zamanda Avrupa olarak vücut bulmasına dayanıyor. Bunu izleyen birikim ve dönüşümler arasında ise, Fransız ve sanayi devrimleri; milliyetçilik, ırkçılık, Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; 1875-1914 arasının yeni emperyalizmi, 20. yüzyılda patlak veren iki dünya savaşı, totalitarizm ve sömürgelerin bağımsızlaşması tecrübeleri; nihayet, iki kutuplu Soğuk Savaş ortamından (küreselleşme, tek bir süper-devletin öne çıkması, aynı zamanda dünya ölçüsünde keskinleşen zengin-yoksul çelişmelerinin mevcut sosyal refah politikalarını zorlaması ile belirlenen) yeni bir tarihsel çağın eşiğine, AB'nin değişen rolü ve konumu, önemli yer tutuyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -